Polityka prywatności i plików cookies

1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy dokument Polityki prywatności dostarcza użytkownikom informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez GBI Direct sp. z o.o. al. Grunwaldzka 103a, 80-244 Gdańsk, posiadająca numer NIP: 9571135979, REGON: 389686349 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916593, właściciela portalu GBI Direct (dalej: GBI Direct). GBI Direct przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe oraz inne informacje przetwarza w związku z korzystaniem przez te osoby z portalu GBI Direct. GBI Direct ceni prywatność wszystkich osób i chce dostarczyć im szczegółowych i zrozumiałych informacji na temat celów przetwarzania pozyskiwanych od tych osób danych osobowych lub innych informacji, zasad ich wykorzystywania i stosowanych środków ochrony w związku z korzystaniem przez te osoby z oferowanych im usług. GBI Direct przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników usług, w tym usług cyfrowych obejmujących w szczególności ich dane osobowe, prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Kodeks cywilny. Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu, nie powinien korzystać z usług świadczonych przez portal GBI Direct.

 

2. Dane Administratora i kontakt

 

Administratorem danych jest GBI Direct sp. z o.o. al. Grunwaldzka 103a, 80-244 Gdańsk, posiadająca numer NIP: 9571135979, REGON: 389686349 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916593. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, skontaktuj się z nami.

 

kontakt@gbidirect.pl

 

+48 58 739 55 99

 

Jeżeli uważasz, że prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Sposób zbierania, zakres danych i cel przetwarzania

 

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu, ułatwienie korzystania z portalu/serwisu i wersji mobilnej, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

 

Zakres danych: podstrony portalu, zakres czasu spędzanego na każdej z nich, dane dotyczące historii wyszukiwania, adres IP, lokalizacja, ID urządzenia, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu.

 

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie przed próbami oszustwa, ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Zakres danych: dane wykorzystywane w formularzu kontaktowym i korzystania z usług, obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

 

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) polegający na realizacji wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

 

Zakres danych: niektóre dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dotyczące korzystania z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

 

Zakres danych: niektóre dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, które są przyczyną złożenia skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

 

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji opartych na rzetelności i lojalności.

 

GBI Direct oświadcza, że w każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadkach wysyłki formularza kontaktowego i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu portali GBI Directokreślonych przez GBI Directi dostępnych na stronie www.gbidirect.pl.

 

4. Sposób dopasowania produktów do preferencji

 

GBI Direct ma na celu jak najlepsze dopasowanie oferty oraz komunikatów marketingowych do preferencji (profilowanie).

 

Marketing naszych produktów i usług

 

Zakres danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przy formularzu kontaktowym użytkownika oraz dane dotyczące aktywności w serwisie, rejestrowanie i przechowywanie za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności to w szczególności: odwiedziny podstron, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług, historia, aktywność związana z komunikacją mailową.

 

Profilowanie: powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług do preferencji użytkownika.

 

Remarketing: w celu dotarcia do potencjalnych użytkowników z naszymi komunikatami marketingowymi poza serwisem GBI Direct korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż GBI Direct. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod, aby pobrać informacje o aktywności użytkownika

 

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych produktów i usług.

 

Zrównoważenie interesów: nasz marketing nie będzie nadmiernie ingerował w prywatność użytkowników i nie będzie uciążliwy. Podczas ważenia interesów obu stron braliśmy pod uwagę:

 

  • dobrowolne wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na podany adres email, zatem zgodnie z oczekiwaniami takie komunikaty będą wysyłane,
  • fakt braku przekazywania danych osobowych, które otrzymujemy, w ten sposób ograniczamy zakres dostępu do powierzonych nam danych.

 

GBI Direct stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Bazy danych gromadzone przez GBI Direct są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa. GBI Direct oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać telefonicznie: +48 58 739 55 99.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

 

Organy państwowe

 

GBI Direct może ujawnić wybrane informacje dotyczące użytkownika właściwym organom administracji publicznej (policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa.

 

6. Czas przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe użytkowników posiadających konto w serwisie GBI Direct przechowujemy do celów marketingowych, jeśli taka zgoda została wyrażona. Po zawarciu umowy drogą elektroniczną dane zostaną zanonimizowane z wyłączeniem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, informacja o wyrażonych zgodach. Te dane będą przechowywane przez okres 3 lat od w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z usług serwisu GBI Direct.

 

7. Prawa i obowiązki użytkowników

 

W każdym przypadku użytkownicy usług, dla których administratorem danych jest GBI Direct, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Prawo do cofnięcia zgody

 

Każdy użytkownik ma prawo cofnąć zgody, które zostały wcześniej udzielone. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo dostępu do danych

 

Każdy użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie na temat przetwarzania danych. Możesz otrzymać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach (lub kategoriach odbiorców), planowanym okresie przechowywania (lub kryteriach ustalania tego okresu), prawach przysługujących na mocy RODO, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

 

Każdy użytkownik ma prawo sprostować lub uzupełnić swoje dane, jeśli są nieprawdziwe bądź niekompletne. Może wysłać taką prośbę do administratora.

 

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to przysługuje, gdy:

 

  • została wycofana określona zgoda,
  • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w określonym celu,
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

GBI Direct może zachować pewne dane osobowe, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (imię, nazwisko, adres e-mail).

 

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje, gdy:

 

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • osoba, której dane dotyczą, zażąda od administratora danych, które zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych powinny zostać usunięte, ale które są potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących tej osobie lub wobec niej, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania.

 

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały do nas dostarczone, w postaci pliku zdatnego do odczytania na innym komputerze (np. plik csv).  Dane te może przesłać do innego dostawcy usług lub może poprosić obecnego administratora o wysyłkę tych danych, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Prawo do sprzeciwu

 

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych, w tym profilowania. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oznacza sprzeciw użytkownika dotyczący przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw nie będzie stał w sprzeczności z podstawą prawną do przetwarzania danych, usuniemy dane, wobec wykorzystywania których został wniesiony sprzeciw.

 

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Wykonanie wyżej wymienionych uprawnień spełnimy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli ze względu na skomplikowanie zgłoszenia lub dużą liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, o czym poinformujemy. Ze względów technicznych potrzebujemy 24 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych ustawień w naszym systemie. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemu użytkownik otrzyma jeszcze od nas wiadomość e-mail, z której rezygnuje.

 

8. Prawa autorskie

 

Prawa autorskie do portalu GBI Direct oraz wszelkich prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych dostarczanych należą do GBI Direct, o ile nie zostaną oznaczone inaczej. GBI Direct zezwala na kopiowanie prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych wyłącznie w celach prywatnych do użytku własnego lub na zasadzie określonej w licencji udzielanej na podstawie odrębnie zawieranej umowy. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w części lub całości, w tym zamieszczonych w nim materiałów pisemnych i graficznych, jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z GBI Direct. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione z GBI Direct. Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

 

9. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności

 

GBI Direct zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej Polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt pod adresem kontakt@gbidirect.pl. Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że GBI Direct w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników.

 

10. Informacja o plikach cookies

 

Portal korzysta z plików cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są do realizacji celów marketingowych. Są to plików cookies „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi na poszczególnych przeglądarkach.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.